ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД“

Във връзка с изпълнението на проект „Осигурена заетост в „Трейнър консулт“ ЕООД“, договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, към края на 2016 година се изпълниха дейности по Закупено е техническо оборудване и офис обзавеждане, Закупуване на финансово-счетоводен софтуер, Разработване на  Платформа за изпитване/ тестване/атестиране на персонала и Хелпдеск за дистанционна помощ и информация, които към края на годината са в процес на тестване, оптимизиране и настройки. Освен това са изготвени и доставени информационна табела и 500 броя информационни брошури и проведени процедури за избор на доставчик на обучения по ключови компетенции и професионално обучение; През 2017 г. предстои да се извърши наемане на работа на незаети лица на длъжности Бизнес консултант, информационни технологии и Счетоводител. Провеждане на обучения на новонаетите лица както следва по Ключови компетенции – „Дигитална компетентност: ползване на специализиран софтуер и интернет приложения“, Ключови компетенции – „Английски език нива А2, B1 и В2“, както и професионално обучение за професионална квалификация по част от професиите 482040 Организатор Интернет приложения, специалност 4820401 Електронна търговия и 344030 Оперативен счетоводител, специалност 3440301 Оперативно счетоводство. Други дейности, които предстоят през следващата година са закупуване на софтуер ТРЗ и личен състав, пускане в експлоатация на Платформа за изпитване/ тестване /атестиране на персонала и Хелпдеск за дистанционна помощ и информация, закупуване на Софтуер за управление на отношенията с клиентите, както и пускане в експлоатация на CallCenter;

Проектът се изпълнява в периода от 08.09.2016 г. до 08.02.2018 г.

Изпълнение на проект по ОПРЧР

 

“Трейнър консулт” ЕООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01 „Осигурена заетост в “Трейнър консулт” ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

“ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В “ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ” ЕООД”,

Проектът с договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01, се реализира по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е спомагане разкриването на 20 нови работни места, които да бъдат заети от неактивни и/или безработни лица. За постигане на специфичните цели на проекта, относно повишаване качеството на работата в “Трейнър консулт” ЕООД, ще се реализират съвкупност от дейности свързани с разкриването на 20 нови работни места и тяхното материално обезпечаване, както и придобиване на професионална квалификация и ключови умения от 12 представители на целевата група (безработни и неактивни лица от град София и региона). Дейностите предвидени за реализация по проекта, включват:

1.Наемане на работа на неактивни и безработни лица и осигуряване на устойчива заетост на длъжност Бизнес консултант, информационни технологии – 13 лица и Счетоводител – 7 лица;

2. Закупуване на необходимото техническо оборудване, обзавеждане и софтуер, като инвестиция в работните места;

3. Предоставяне на професионалното обучение по професиите 482040 Организатор Интернет Приложения, 344030 Оперативен счетоводител.

4. Предоставяне на обучение по ключови компетенции по „Дигитална компетентност-работа с приложен софтуер“ и „Общуване на чужди езици”;

5. Дейности по информираност и публичност;

6. Дейности за организация и управление на проекта. Основните резултати включват наемане на работа, за период до 12 месеца, на 20 безработни или неактивни лица, като минимум половината от тях ще бъдат запазени след приключване на проектните дейности.

Проектът се изпълнява в периода от 08.09.2016 г. до 08.02.2018 г.