За нас

ЦПО Европейски обучителен център към “Трейнър консулт” ЕООД е обучителна организация с традиции, в която преподават екип от квалифицирани академични лектори и професионалисти от практиката,  прилагащи модерни техники на обучение в учебни зали, оборудвани със съвременна компютърна техника и достъп до онлайн ресурси.
Всяко преминато обучение се документира със сертификат, удостоверение или свидетелство  в зависимост от регулаторните изисквания.
Обученията се провеждат в удобно време, включително събота и неделя, вечер, дистанционно и в смесена форма.

 

Проект “Осигурена заетост в „Трейнър консулт“ ЕООД”

„Трейнър консулт“ ЕООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01 „Осигурена заетост в „Трейнър консулт“ ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Цялата публикация “Проект “Осигурена заетост в „Трейнър консулт“ ЕООД””