ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД“

Във връзка с изпълнението на проект „Осигурена заетост в „Трейнър консулт“ ЕООД“, договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, към края на 2016 година се изпълниха дейности по Закупено е техническо оборудване и офис обзавеждане, Закупуване на финансово-счетоводен софтуер, Разработване на  Платформа за изпитване/ тестване/атестиране на персонала и Хелпдеск за дистанционна помощ и информация, които към края на годината са в процес на тестване, оптимизиране и настройки. Освен това са изготвени и доставени информационна табела и 500 броя информационни брошури и проведени процедури за избор на доставчик на обучения по ключови компетенции и професионално обучение; През 2017 г. предстои да се извърши наемане на работа на незаети лица на длъжности Бизнес консултант, информационни технологии и Счетоводител. Провеждане на обучения на новонаетите лица както следва по Ключови компетенции – „Дигитална компетентност: ползване на специализиран софтуер и интернет приложения“, Ключови компетенции – „Английски език нива А2, B1 и В2“, както и професионално обучение за професионална квалификация по част от професиите 482040 Организатор Интернет приложения, специалност 4820401 Електронна търговия и 344030 Оперативен счетоводител, специалност 3440301 Оперативно счетоводство. Други дейности, които предстоят през следващата година са закупуване на софтуер ТРЗ и личен състав, пускане в експлоатация на Платформа за изпитване/ тестване /атестиране на персонала и Хелпдеск за дистанционна помощ и информация, закупуване на Софтуер за управление на отношенията с клиентите, както и пускане в експлоатация на CallCenter;

Проектът се изпълнява в периода от 08.09.2016 г. до 08.02.2018 г.