Курс по “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО” – 100 учебни часа

Курс Оперативно счетоводство 100 уч.часа

По част от професия Оперативен счетоводител – 100 учебни часа, продължителност на обучението – 2 месеца, код по СППОО 344030.

В курса по специалност „Оперативно счетоводство“ курсистите усвояват теоретически и практически знания в областта на счетоводната отчетност. Обучението се провежда по лицензирана учебна програма, отговаряща на държавните образователни изисквания.

Курсът е подходящ за:

 • Всички, които работят или желаят да работят в сферата на счетоводството;
 • Собственици на малки и средни фирми, които искат да получат финансови знания и грамотност, полезни при управление на бизнеса;
 • Студенти по счетоводство, които имат желание да научат повече;

В резултат на обучението курсистите придобиват професионални знания и умения за:

 • Счетоводните операции и технологията на осъществяването им;
 • Воденето на счетоводна документация, годишното счетоводно приключване документооборота;
 • Автоматизация на счетоводната дейност;

Основните учебни предмети, включени в програмата, са:

 • Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др.
 • Работа със счетоводен софтуер Мicroinvest и Бизнес навигатор.
 • Счетоводно отчитане на собствен и привлечен капитал и на заемните отношения. Отчет на собствения капитал.
 • Счетоводно отчитане на паричните средства и разплащания в лева и валута.
 • Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни активи.
 • Счетоводно отчитане на амортизациите. Данъчно регулиране на амортизацията.
 • Счетоводно отчитане на операциите с краткотрайни материални активи.
 • Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията. Липси и излишъци.
 • Отчитане на разчети с доставчици и клиенти.
 • Отчитане на разчети с персонала и бюджета по заплати.
 • Счетоводно отчитане на покупки и продажби. Изготвяне на Справка-декларация и дневници по ДДС.
 • Отчитане на краткосрочните финансови активи – инвестиции – същност и видове. Акции и облигации. Ценни книжа. Счетоводно отчитане.
 • Счетоводно отчитане на разходите, по икономически елементи и направление на разхода.
 • Счетоводно отчитане – изписване на себестойността на продукцията и услугите.
 • Счетоводно отчитане на финансовите и извънредни разходи. Разходи за бъдещи периоди.
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет.

Продължителност: 100 учебни часа;

Изисквания към кандидатите: Навършени 18 г., завършено средно образование;

На обучаемите ще бъде предоставена възможността, всички преподавани теми да бъдат реално приложени в практиката, по конкретни казуси в счетоводната къща към „Трейнър консулт“ ЕООД, посредством въвеждане на контировки с реални операции в  Микроинвест и Бизнес навигатор !

Издаване на Удостоверение за професионално обучение, по част от професия 344030 Оперативен счетоводител.

Курсът се провежда в присъствена или дистанционна форма, в делнични дни  или Съботно-Неделно.

Цена на курса – 390 лв.

Възможност за осигуряване на стаж и почасова работа, при проявен интерес !