Стартира курс по “Оперативно счетоводство”, с продължителност 480 уч.часа. от 12 Март 2018г.

Старира нов курс по специалност “Оперативно счетоводство”, с продължителност 480 уч.часа.

Курсът е предназначен за заети лица и е съобразен с стандартното работно време на обучаемите.

По рамкова програма Д, по част от професия “Оперативен счетоводител” –  код по СППОО 344030.

В курса по специалност „Оперативно счетоводство“ курсистите усвояват теоретически и практически знания в областта на счетоводната отчетност. Обучението се провежда по лицензирана учебна програма, отговаряща на държавните образователни изисквания.

Курсът е подходящ за:

 • Всички, които работят или желаят да работят в сферата на счетоводството;
 • Специалисти по стопанско управление, търговия и маркетинг, които желаят да повишат/разширят своята квалификация;
 • Собственици на малки и средни фирми, които искат да получат финансови знания и грамотност, полезни при управление на бизнеса;
 • Студенти по счетоводство, които имат желание да научат повече;

В резултат на обучението курсистите придобиват професионални знания и умения за:

 • Нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
 • Счетоводните операции и технологията на осъществяването им;
 • Финансово-счетоводния контрол, данъчното облагане, здравното и социално осигуряване;
 • Воденето на счетоводна документация, годишното счетоводно приключване; документооборота;
 • Автоматизация на счетоводната дейност

Основните учебни предмети, включени в програмата, са:

 • Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и съдържание;
 • Нормативна уредба по счетоводство. Актуален закон за счетоводството, национален сметкоплан, национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс – балансови квалификации на активите и пасивите;
 • Същност и елементи на счетоводния метод. Счетоводен баланс – същност и структура. Стойностни корекции в баланса;
 • Стопански операции и отражението им върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи;
 • Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване на счетоводни сметки;
 • Инвентарицазия на СМЗ. Видове. Документиране на резултати от процеса на инвентаризация;
 • Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др;
 • Работа със счетоводен софтуер Мicroinvest и Бизнес навигатор;
 • Отчитане на собствен и привлечен капитал и на заемните отношения. Отчет на собствения капитал;
 • Дълготрайни активи – същност и състав. Текущо и периодично отчитане. Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни активи;
 • Амортизационна политика на предприятието. Видове амортизации. Данъчно регулиране на амортизацията;
 • Краткотрайни материални активи – същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с краткотрайни материални активи;
 • Инвентаризация на стоково-материални запаси. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията. Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията. Липси и излишъци;
 • Разчети на предприятието – същност и видове. Активни и пасивни разчетни сметки. Отчитане на доставчици и клиенти. Разчети с персонала. Отчитане на разчети с бюджета. Отчитане на ДДС. Същност. Данъчни режими на облагане в рамките на ЕС и РБ. Счетоводни документи и регистри за ДДС;
 • Разчети с осигурители – НОИ, Здравно осигуряване. Счетоводно отчитане. Разчетно-платежна ведомост;
 • Финансови средства на предприятието – класификация и оценяване. Счетоводно отчитане на паричните средства в лева и валута;
 • Отчитане на краткосрочните финансови активи – инвестиции – същност и видове. Акции и облигации. Ценни книжа. Счетоводно отчитане;
 • Отчитане на плащанията между предприятията. Същност. Форми на безналични плащания. Банков веримент. Незабавно инкасо. Акредитив. Чекове. Банков контрол при плащанията;
 • Отчитане на разходите. Същност, определение, класификация. Принципи на счетоводно отчитане;
 • Отчитане на разходи по икономически елементи. Отчитане на разходите по функционално значение. Счетоводни сметки. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите;
 • Счетоводно отчитане на финансовите и извънредни разходи. Разходи за бъдещи периоди;
 • Годишен финансов отчет;
 • ТРЗ и социално осигуряване – решаване на практически каузи в областта на регистрацията на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда; обработка и подаване на болнични в НОИ; прилагане на приложиво законодателство за командироване на лица в държави членки на ЕС и ЕИО, както и по международни договори, чиято страна е Република България; подаване на декларация 1 и 6 в НАП; попълване на УП 1, УП 2 и УП 3; други актуални проблеми в областта на социалното осигуряване;Начало на курса: 12 Март 2018г.

  Място на провеждане: Зала за обучение на адрес гр.София, ул.”Опълченска” №112А

Продължителност: 480 учебни часа /приблизително 12 месеца/

Натовареност: 3 дни по 3 уч.часа седмично, след 18:30 ч.

Изисквания към кандидатите: Навършени 18 г., завършено средно образование.

На обучаемите ще бъде предоставена възможността, всички преподавани теми да бъдат реално приложени в практиката, по конкретни казуси в счетоводната къща към „Трейнър консулт“ ЕООД, посредством въвеждане на контировки с реални операции в  Микроинвест и Бизнес навигатор !

Издаване на Удостоверение за професионално обучение, по част от професия 344030 Оперативен счетоводител.

Курсът се провежда в дневна присъствена форма, в делнични дни  , като за производствената практика се допускат и занимания в Събота или Неделя.