Външно оценяне

“Трейнър консулт” ЕООД предлага на своите клиенти външно оценяване на персонал. Услугата може да включва както оценка на нивото на ключови компетенции, познаване на фирмена политика, организационна култура, чужди езици, както и специализирани тестове и/или курсове изготвени съгласно нуждите на клиента.

В изпълнение на проект „Осигурена заетост в „Трейнър консулт“ ЕООД“, договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се разработва WEB – базирана платформа за атестации и курсове провеждани дистанционно.