Валидиране на професия

От 1 януари 2015 г. е в сила Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Какви етапи включва процедурата по валидиране:

определяне на професията, по която лицето желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности;

  • съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с ДОИ по съответната професия;
  • събирание на доказателства за притежаваните от кандидата компетентности;
  • проверка при необходимост на компетентности, за които няма доказателства;
  • допълнително обучение (при необходимост);
  • полагане на изпити – по теория и по практика на професията;
  • издаване на документ за валидиране на професионалните компетентности.

Какви документи се издават след валидирането –  свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация или удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия.

Предстои актуализиране на Наредба №4 за документите за системата на народната просвета, които са свързани с издаването на Свидетелство и Удостоверение за валидиране.

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности