Проект “Осигурена заетост в „Трейнър консулт“ ЕООД”

„Трейнър консулт“ ЕООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01 „Осигурена заетост в „Трейнър консулт“ ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

„ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД“,

Проектът с договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01, се реализира по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е спомагане разкриването на 20 нови работни места, които да бъдат заети от неактивни и/или безработни лица. За постигане на специфичните цели на проекта, относно повишаване качеството на работата в „Трейнър консулт“ ЕООД, ще се реализират съвкупност от дейности свързани с разкриването на 20 нови работни места и тяхното материално обезпечаване, както и придобиване на професионална квалификация и ключови умения от 12 представители на целевата група (безработни и неактивни лица от град София и региона). Дейностите предвидени за реализация по проекта, включват:

1.Наемане на работа на неактивни и безработни лица и осигуряване на устойчива заетост на длъжност Бизнес консултант, информационни технологии – 13 лица и Счетоводител – 7 лица;

2. Закупуване на необходимото техническо оборудване, обзавеждане и софтуер, като инвестиция в работните места;

3. Предоставяне на професионалното обучение по професиите 482040 Организатор Интернет Приложения, 344030 Оперативен счетоводител.

4. Предоставяне на обучение по ключови компетенции по „Дигитална компетентност-работа с приложен софтуер“ и „Общуване на чужди езици“;

5. Дейности по информираност и публичност;

6. Дейности за организация и управление на проекта. Основните резултати включват наемане на работа, за период до 12 месеца, на 20 безработни или неактивни лица, като минимум половината от тях ще бъдат запазени след приключване на проектните дейности.

Проектът се изпълнява в периода от 08.09.2016 г. до 08.02.2018 г.