Курсовете и обученията, които предлагаме

Професионалните обучения, които предлагаме на своите клиенти са:

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Дата на лицензиране
213030 Полиграфист 2130301 Полиграфия трета 25.11.2013 г.
341020 Продавач ­ консултант 3410201 Продавач ­ консултант втора 25.11.2013 г.
341040 Търговски представител 3410401 Търговия на едро и дребно трета 25.11.2013 г.
342020 Сътрудник в маркетингови дейности 3420201 Маркетингови проучвания втора 25.11.2013 г.
343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело трета 25.11.2013 г.
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство трета 25.11.2013 г.
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес втора 25.11.2013 г.
482020 Оператор информационно осигуряване 4820201 Икономическо информационно осигуряване втора 25.11.2013 г.
482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия трета 25.11.2013 г.
522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220308 Възобновяеми енергийни източници трета 25.11.2013 г.
541060 Техник­технолог по качеството на храни и напитки 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки трета 25.11.2013 г.
542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил втора 25.11.2013 г.
543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели втора 25.11.2013 г.
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството трета 25.11.2013 г.
811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството трета 25.11.2013 г.
811030 Камериер 8110301 Хотелиерство първа 25.11.2013 г.
811060 Ресторантьор 8110603 Кетеринг трета 25.11.2013 г.
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора 25.11.2013 г.
811080 Сервитьор­барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора 25.11.2013 г.
840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт трета 25.11.2013 г.
341030 Брокер 3410301 Недвижими имоти трета 27.07.2016 г.
343010 Финансист 3430101 Банково дело трета 27.07.2016 г.
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220401 Топлоенергетика втора 27.07.2016 г.
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220403 Хидроенергетика втора 27.07.2016 г.
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220406 Газова техника втора 27.07.2016 г.
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220408 Възобновяеми енергийни източници втора 27.07.2016 г.
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220409 Топлотехника ­ топлинна, климатична, вентилационна и хладилна втора 27.07.2016 г.
543010 Техник ­ технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство трета 27.07.2016 г.
543010 Техник ­ технолог в дървообработването 5430107 Производство на врати и прозорци трета 27.07.2016 г.
543010 Техник ­ технолог в дървообработването 5430109 Дърворезни и амбалажни производства трета 27.07.2016 г.
543010 Техник ­ технолог в дървообработването 5430111 Производство на строителни изделия от дървесина трета 27.07.2016 г.
622020 Озеленител 6220201 Цветарство втора 27.07.2016 г.
622020 Озеленител 6220202 Парково строителство и озеленяване втора 27.07.2016 г.
640010 Ветеринарен техник 6400101 Ветеринарен техник трета 27.07.2016 г.
640020 Ветеринарен лаборант 6400201 Ветеринарен лаборант трета 27.07.2016 г.
811010 Хотелиер 8110103 Организация на дейностите в места за настаняване втора 27.07.2016 г.
811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения трета 27.07.2016 г.

Обучения по КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:

“Трейнър консулт” ЕООД, предлага обучения подготвени в съответствие с европейска рамка за ключовите компетентности — знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат личностна реализация и, на по-късен етап от живота си, да намерят работа и да участват в живота на обществото. Тези ключови компетентности включват „традиционни“ умения като общуване на майчиния език, владеене на чужди езици, цифрови умения, грамотност и основни умения в областта на математиката и природните науки, както и хоризонтални умения като умения за учене, социална и гражданска отговорност, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество.

Ето какви обучения предлагаме:

КК № КУРС у.ч.
2. Чужди езици 2 х Английски език – ниво А1, А2 и В1 300
2 х Английски език – ниво А2, В1 и В2 300
2 х Английски език – ниво В1, В2 и С1 300
2 х Английски език – ниво В2, С1 и С2 300
2 х Немски език – ниво А1, А2 и В1 300
3. Математическа компетентност и
основни знания в областта на природните науки и технологиите
Числа, основни аритметични операции, извършване на изчисления с калкулатор. Работа с електронна таблица. Функции. 30
Международна система от единици SI. Основни и съставни мерни единици. Мерни единици за основните величини. Маса, време, електрически ток, температура, количество вещество, интензитет на светлината, електрическо напрежение, скорост, ускорение, импулс, топлина, топлопроводност, енергия, мощност 30
Основни геометрични фигури в плоскостта – права, триъгълник, окръжност, правоъгълник, правилни многоъгълници. Намиране на обиколка и повърхнина на плоски фигури. Основни геометрични фигури в тримерното пространство. Пирамида, паралелепиед, конус, цилиндър, сфера. Намиране на повърхнина и обем 30
Физика, основни закони на кинематиката и статиката 30
Химия, химични елементи, съединения, реакции. Киселини, основи 30
4. Дигитална компетентост Дигитална компетентност – текстообработващи програми 45
Дигитална компетентност – Приложен софтуер и системи в проектирането и изпълнението на електросъоръжения 45
Дигитална компетентност – специализиран софтуер – Географски информационни системи и Десктоп/мобилни приложения за позициониране и картографиране 45
Дигитална компетентност – Използване на специализиран софтуер за работа с данни и календари, базиран на облачни приложения 45
Дигитална компетентност – Обща компютърна грамотност: Операционна система, Текстообработване, Ел.таблици, Интернет, Електронна поща и др 45
Дигитална компетентност –  Windows Exchange 2010 45
Дигитална компетентност – Storage servers 45
Дигитална компетентност – Специализирано обучение по виртуализация 45
Дигитална компетентност –  Windows Server 2012 45
Дигитална компетентност – Компютърни технологии и интерактивни методи при подготовката на водачи на моторни превозни средства 45
Дигитална компетентност – Електронна търговия 45
5. Умения за учене Умения за учене – 30
Умения за учене – ефективно управление на времето 30
Умения за учене – „Мотивационно обучение – Активно поведение на пазара на труда“ 30
Умения за учене – Мотивационно обучение за активно търсене на работа 30
Умения за учене – Умения за работа в екип 30
Умения за учене – Умения за работа с клиенти 30
Умения за учене – Ораторско майсторство и презентационни умения 30
Умения за учене – Управление на емоциите. Eмоционален самоконтрол 30
Умения за учене – планиране и управление на времето, поставяне на цели и мотивация за успех 30
Умения за учене – Управление на стреса и работа с различните психични състояния
Умения за учене – Устойчиво поведение в сложни ситуации
Умения за учене – Позитивно мислене
Умения за учене – Мотивация за допълнително/непрекъснато индивидуално и групово надграждане на личностни знания и умения в процеса ан търсене на работа
6. Обществени и граждански
компетентности
Здравословни и безопасни условия на труд 30
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 30
Интеркултурни взаимоотношения 30
Европейска интеграция: регионална политика на ЕС и инструменти за прилагането й 30
Европейска интеграция и кандидатстване за финансиране 30
Управление на проекти 30
7. Инициативност и
предприемачество
Предприемачество 30
Въведение в предприемачеството 30
От идеята до бизнес плана 30
 Мениджмънт на бизнес процесите 30
Информационен инструментариум на мениджмънта 30
Управление на бизнес процесите 30
Социалното предприемачество 30
Иновации и предприемачество 30
Финансова и кредитна култура 30
StartUp 30

“Трейнър консулт” ЕООД е регистриран доставчик на  Oбучения с ваучери по ключови компетенции по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020” – към момента програмата ще финансира единствено обучения попадащи в рамките на КК 2 Чужди езии и КК 4 Дигитална компетентност.

Възможно е изготвяне на индивидуална учебна програма за специализирани обучения при групи над 10 души или по заявка на работодател.