Ваучери за заети лица

едуцентър-реклама

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по ОПРЧР 2014-2020 г. отпуска 50 000 0000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“.
Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование.

Стартира приема на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020 – за да научите как да кандидатствате вижте ТУК.

Вижте нашият актуален график за провеждане на обучения!

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Желаещите да участват в проекта имат възможност да попълнят публикуваните по-долу образци и да подадат Заявление по електронен път или на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

Подобно на Аз мога и Аз мога повече, в новата програма сумите за изплащане на ваучерите за обучение към центровете за професионално обучение ще са със същите стойности.

За професионални обучения:

За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.
За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.
За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.
За езикови обучения:

За всеки език с продължителност не по малко от 300 учебни часа / три нива /- 700лв.
НОВОТО ПРИ ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА:

Първо
В тази програма ще могат да се записват лица, които НЕ са се възползвали от безплатни професионални и езикови обучения с ваучери по Оперативни програми Аз мога или Аз мога повече.

Ако сте се обучили по специалност с ваучер /във формуляра ПРОПУСНЕТЕ ПОЛЕТО ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛНОСТ/ и направете вашият избор за езиково обучение с ваучер.
Ако сте преминали езиково обучение с ваучер /във формуляра ПРОПУСНЕТЕ ПОЛЕТО ЗА ИЗБОР НА ЕЗИК / и направете вашият избор за специалност.
Ако сте се обучили по специалност и език в предходните програми Аз мога или Аз мога повече нямате право да подавате формуляр за обучение във Ваучери за заети лица.

Второ
Не е допустимо провеждане на дистанционни обучения- ще бъдат САМО ПРИСЪСТВЕНИ.

Трето
В новата програма са приоритетни лица със средно или по-ниска степен на образование

Четвърто
Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица.

Пример:
От сума на ваучер 1800 лв. – 270 лв. заплаща обучаемото лице;
От сума на ваучер 700 лв. – 105 лв. заплаща обучаемото лице;

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД“

Във връзка с изпълнението на проект „Осигурена заетост в „Трейнър консулт“ ЕООД“, договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, към края на 2016 година се изпълниха дейности по Закупено е техническо оборудване и офис обзавеждане, Закупуване на финансово-счетоводен софтуер, Разработване на  Платформа за изпитване/ тестване/атестиране на персонала и Хелпдеск за дистанционна помощ и информация, които към края на годината са в процес на тестване, оптимизиране и настройки. Освен това са изготвени и доставени информационна табела и 500 броя информационни брошури и проведени процедури за избор на доставчик на обучения по ключови компетенции и професионално обучение; През 2017 г. предстои да се извърши наемане на работа на незаети лица на длъжности Бизнес консултант, информационни технологии и Счетоводител. Провеждане на обучения на новонаетите лица както следва по Ключови компетенции – „Дигитална компетентност: ползване на специализиран софтуер и интернет приложения“, Ключови компетенции – „Английски език нива А2, B1 и В2“, както и професионално обучение за професионална квалификация по част от професиите 482040 Организатор Интернет приложения, специалност 4820401 Електронна търговия и 344030 Оперативен счетоводител, специалност 3440301 Оперативно счетоводство. Други дейности, които предстоят през следващата година са закупуване на софтуер ТРЗ и личен състав, пускане в експлоатация на Платформа за изпитване/ тестване /атестиране на персонала и Хелпдеск за дистанционна помощ и информация, закупуване на Софтуер за управление на отношенията с клиентите, както и пускане в експлоатация на CallCenter;

Проектът се изпълнява в периода от 08.09.2016 г. до 08.02.2018 г.